Autoškola NUCLEUS

20hod.  Zákon o premávke na pozem. komunikácii

á 6,00 EUR

120,00 EUR

 

 

 

3 hod.   Konštrukcia a údržba vozidiel

á 3,00 EUR

9,00 EUR

 

 

 

3 hod.   Teória vedenia vozidla

á 5,00 EUR

15,00 EUR

 

 

 

6 hod.  Zásady bezpečnej jazdy

á 5,00EUR

30,00 EUR

 

 

 

3 hod.  Opakovanie

á 4,00 EUR

12,00  EUR

 

 

 

1 hod. Oboznámenie s vozidlom

á 5,00 EUR

7,00 EUR

 

 

 

4 hod. Autotrenažér

á 10,00 EUR

40,00 EUR
4 hod autocvičiskoá 15,00 EUR 60 EUR

 

 

 

3 hod. Min. intenzita premávky na pozem. kom.

á 15,00 EUR

45,00  EUR

 

 

 

28hod. Zvýš. intenzita premávky na pozem. kom.

á 18,50  EUR

505  EUR

 

 

 

1 hod. Praktická údržba

á 9,00 EUR

9,00 EUR

 

 

 

Manipulačný poplatok

 

20,00 EUR

 

 

 

Režijné náklady

 

29,00 EUR

 

 

 

 

 

CENA ZA VÝCVIK:

901,00 EUR

 

 

Absolvovanie záverečnej skúšky

49,00 EUR

 

  

SUMA CELKOM:

950, 00 EUR                                                

 

 

Táto cena platí od 30.06.2022

 

Neospravedlnená neúčasť na jazde

20,00 EUR

 

 

Opakovanie skúšky

 

1.) z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na skúške

20 EUR

 

 

2.) z dôvodu nedostatočného počtu bodov z predpisov o cestnej                                                                                       premávke (test)

20 EUR

   

Autoškola nie je platcom DPH.

 

V Bratislave dňa: 30. 06. 2022